Zásady ochrany osobních údajů
konference Colors of Finance

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mimo jiné doplňují Obchodní podmínky pro Vystavovatele a Podmínky prodeje vstupenek na konferenci COLORS OF FINANCE.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro potřeby těchto zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 • Společností společnost sunette s.r.o., se sídlem Hrušovská 3202/13 A, 702 00 Ostrava, IČO: 25901991, DIČ: CZ25901991, zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26019, zastoupená Radimem Hofrichterem, a další společnosti tvořící se sunette koncern. E-mail info@colors-of-finance.cz a web www.colors-of-finance.cz
 • Návštěvníkem zákazník, který se zúčastnil předchozích ročníků COLORS OF FINANCE anebo odeslal objednávku vstupenky a je tak pravděpodobné, že se konference COLORS OF FINANCE zúčastní nebo má zájem se zúčastnit.
 • Vystavovatelem osoba, která si na konferenci COLORS OF FINANCE pronajala výstavní plochu za účelem vlastní prezentace, nebo kterou společnost oslovila, aby se COLORS OF FINANCE zúčastnila za účelem vlastní prezentace.
 • Uživatelem se v těchto zásadách používá jako zastřešující pojem pro návštěvníka, vystavovatele i zájemce. Znění zásad pro ochranu osobních údajů může Společnost změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Znění zásad pro ochranu osobních údajů může Společnost změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na Uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (v těchto zásadách také jako „GDPR“), přičemž tyto zásady upravují, jak s jejich osobními údaji Společnosti nakládá.

Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky vstupenky, vystavovatelské přihlášky, přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek www.colors-of-finance.cz dochází ke zpracování osobních údajů Společnosti nebo třetími osobami, které Společnost pověřila zpracováním. Vždy v souladu s těmito zásadami a naši Cookie Policy.

Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od Uživatele. Uživatel poskytuje údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytne údaje úplné, pravdivé a aktuální týkající se výhradně jeho osoby. Pokud Uživatel zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s údaji nakládá oprávněně a nedochází k zásahu do práv třetích osob.

Společnost může nakládat s těmito údaji:

U Vystavovatelů se jedná o:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresu a I.
 • adresu elektronické pošty (e-mail)
 • telefonní číslo
 • webovou adresu firemního webu
 • pracovní pozici, pokud se jedná o zaměstnance
 • oblasti zájmu na konferenci COLORS OF FINANCE
 • IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy.

U Návštěvníků se jedná o:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresu a IČ
 • adresu elektronické pošty (e-mail)
 • telefonní číslo
 • oblasti zájmu na konferenci COLORS OF FINANCE
 • IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy

U Zájemců se jedná o:

 • adresu elektronické pošty (e-mail)
 • IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy

Osobní údaje u Vystavovatelů jsou zpracovávaný za účelem plnění smlouvy (vyřízení vystavovatelských přihlášek, administrativy ohledně pronájmu výstavního místa, informování o technických a organizačních záležitostech týkajících se vystavování na COLORS OF FINANCE. E-mail a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky COLORS OF FINANCE prohlíženy, jsou zpracovávány za účelem oprávněného zájmu Společnosti (informování o dalších ročnících COLORS OF FINANCE, událostech týkajících se konference). Osobní údaje podle tohoto odstavce jsou zpracovávány počínaje obdržením přihlášky Vystavovatele po dobu:

 • 3 let odpovídajícím promlčecí době pro případ vzniku sporu v případě zpracování za účelem plnění smlouvy.
 • a po dobu konání konference COLORS OF FINANCE, v případě zpracování za účelem oprávněného zájmu Společnosti.

Osobní údaje Zájemců mohou být zpracovávány prostřednictvím ukládání cookies v souladu s naší Cookie Policy a dále na základě souhlasu za podmínek uvedených níže.

III. ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU A JEHO ODVOLÁNÍ

Osobní údaje Zájemců, které jsme uvedli výše, může Společnost zpracovávat také tehdy, dostane-li k tomu dobrovolný a informovaný souhlas Zájemce. Pronájem plochy pro Vystavovatele nebo prodej vstupenky nejsou nikdy vázány na poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Souhlas může mít nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo jej zájemce udělí aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.

Souhlas je udělen také vyplněním e-mailu a přihlášením k odběru newsletteru na webu COLORS OF FINANCE.

Souhlas může být udělen k různým účelům společně nebo jednotlivě.

 • Aby Společnost mohla osobní údaje používat pro doručení co nejrelevantnější reklamy a informací o COLORS OF FINANCE mj. také prostřednictvím remarketingu. V takovém případě mohou třetí osoby (zejména společnosti Google a Facebook) poskytnuté osobní údaje spojovat a kombinovat s údaji, které mají k dispozici, a které získaly v souladu s právními předpisy.

Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu Společnosti může po dobu organizování konference COLORS OF FINANCE. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud zájemce souhlas odvolá, a to zasláním e-mailu na adresu info@colors-of-finance.cz

Pokud Zájemce nebude chtít nadále dostávat e-maily od společnosti, může se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailu, které jsou nezbytné, aby obdržel Návštěvník nebo Vystavovatel (např. informace o organizačních změnách COLORS OF FINANCE).

Odhlášení z odběru Společnost vždy považuje za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailu, Společnost zasílá na základě oprávněného zájmu.

Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro Společností pověřené zpracovatele.

IV. DALŠÍ USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost má povinnost poskytovat Uživatelům co nejrelevantnější informace o konferenci COLORS OF FINANCE. Proto může využít jejich IP adresu a jiné identifikátory v souladu s Cookie Policy prostřednictvím analytických webových nástrojů k vyhodnocování návštěvnosti webu a uživatelského chování v online prostoru k dodání individualizovaných informací v rámci oprávněného zájmu Společnosti a na základě uděleného souhlasu.

Po uplynutí lhůt ke zpracovávání osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracovávání, Společnost osobní údaje ihned zlikviduje.

Uživatel bere na vědomí, že Společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně nezodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Uživatel bere na vědomí, že Společnost využívá cloudové řešení Google Suite od společnosti Google LLC, Kalifornie, USA. Společnost Google využívá smluvní doložky odpovídající evropským předpisům o ochraně osobních údajů. Společnost vždy nechává údaje o svých uživatelích uložit na úložiště v rámci Evropské Unie. Nedochází k předání do třetích zemí.

Společnost dále využívá pro naplnění účelu zpracování služby Simpleshop jejichž provoz je v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů a kterým mohou být údaje předány. Vždy však pro naplnění účelu zpracovávání.

Na Uživatelova zařízení mohou být ukládány cookies především za účelem funkčnosti probíhajícího připojení, personalizace reklam, nabízení služeb a zjišťování Uživatelových preferencí, a získané údaje předávány službám Seznam, Google, Facebook a Instagram, v souladu s naší Cookie Policy.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Subjekt údajů nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.

V případě, že by se Uživatel domníval, že Společnost nebo některý ze zpracovatelů ( IV. 4, 5, 6) prováděl zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat Společnost o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@colors-of-finance.cz
 • Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu (III. 6) a požadovat e-mailem na adrese info@colors-of-finance.cz, aby Společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Společnost o námitce neprodleně rozhodně. Nevyhoví-li společnost námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Uživatel může kdykoliv Společnost požádat o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů a to e-mailem na adresu info@colors-of-finance.cz

Uživatel vždy vyrozumí Společnost v osobních údajích, aby byly zpracováván pouze aktuální a úplné údaje. A to na žádost Společnosti i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.

Návštěvník i Vystavovatel zároveň uděluje Společnosti souhlas s jeho zachycením na fotografiích a videozáznamech z COLORS OF FINANCE včetně jejich zveřejnění na webu a sociálních sítích Společnosti.

V. ZÁVĚŘEČNA USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikají na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. A to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové stránce Společnosti realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Společnosti jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

V souladu s předpisy pro ochranu Osobních údajů má každý subjekt Osobních údajů tato práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce
Subjekt osobních údajů si může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Právo získat kopii všech Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů
Subjekt Osobních údajů může požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů
Správce musí vymazat Osobní údaje pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování,
 • byla vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • zpracování je protiprávní, nebo to ukládá zákonná povinnost.

PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů
Omezením zpracování Osobních údajů se rozumí jejich označení a ukončení veškerého jejich zpracování s výjimkou uložení. Jinými slovy Osobní údaje, jejichž zpracování je omezeno, si Správce i nadále ponechává (tzn. nemůže je vymazat), ale není oprávněn takové Osobní údaje jakkoliv používat. Právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů má subjekt v následujících případech:

 • je-li popírána přesnost Osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů je vznesen požadavek zpracování pouze omezit,
 • Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu Osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení výkonu, nebo obhajoby právních nároků.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST Osobních údajů
Na základě tohoto práva může subjekt údajů získat své Osobní údaje, které poskytl správci údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a může tyto údaje předat jinému Správci, aniž by mu v tom Správce bránil.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování Osobních údajů
Možnost u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů, což zapříčiní, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu Osobních údajů.

DALŠÍ PRÁVA
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo s výjimkou případů, kdy by toto rozhodnutí

 • bylo nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi uzavřené,
 • bylo povoleno právem Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů,
 • bylo založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Tyto zásady ochrany Osobních údajů nabývají účinnosti 01. 12. 2022